ઉત્સાહમાં વિશેષતા આપો • ઉચ્ચ અંત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

રિપોર્ટર્ટ ટ્રે બેઝ

  • Retort Tray Base

    રિપોર્ટર્ટ ટ્રે બેઝ

    ટ્રેનો તળિયાનો આધાર ટ્રે અને ટ્રોલી વચ્ચે વહન કરવામાં ભૂમિકા ભજવે છે, અને રિપોર્ટિંગ લોડ કરતી વખતે ટ્રેના સ્ટેક સાથે રિપોર્ટમાં લોડ કરવામાં આવશે.