ઉત્સાહમાં વિશેષતા આપો • ઉચ્ચ અંત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

ટ્રોલી

  • Trolley

    ટ્રોલી

    ટ્રોલીનો ઉપયોગ જમીન પર લોડ ટ્રેને ફેરવવા માટે કરવામાં આવે છે, રિપોર્ટ અને ટ્રેના કદના આધારે, ટ્રોલીનું કદ તેમની સાથે મેળ ખાશે.